Healthcare Technology Summit 2018


"Upscaling eHealth in Full Stream"


วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการผลักดัน และอัพเดทให้เกิดแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์ eHealth ของประเทศ นำสู่การพัฒนาแผนปฏิบัติการ เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วย digital technology เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรมการบริการให้ประชาชนสามารถอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข” ด้วยองค์กรหลักซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วม Healthcare Technology Summit คือ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ATCI มุ่งเน้นให้

 • เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชน โดยใช้ ICT ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับบริบทการสาธารณสุขประเทศไทย
 • เป็นเวทีในการแสดงความคิด ระดมสมอง สำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงเป้าหมายกลยุทธ์ eHealth ของประเทศ เพื่อนำ ICT ไปเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 • เป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขกลางแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานและความเชื่อมโยง Standard and Interoperability and Connectivity

Digital Technology จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การมีนโยบาย digital technology ที่สนับสนุน healthcare ที่เป็นรูปธรรม จะสามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมชุมชนเข้ากับระบบบริการสุขภาพ ลดช่องว่างเชิงภูมิศาสตร์และเชิงสัมพันธภาพระหว่างประชาชนและผู้ดูแล นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโรค รู้ถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างมีสุขภาพ เป็นธรรม และปลอดภัย กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และร่วมมือในการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนดีขึ้น

 1. เป็นการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ICT สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน
 2. ผสานกำลัง และความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนทางด้าน ICT และ Health การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทย
 3. สอดรับและสอดคล้องกับแผนแม่บท Smart Health ของกระทรวง ICT และ แผน eHealth ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่างพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 1. บุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขไทย ได้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการ การจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ
 2. ระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตื่นตัว สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและการวิจัยระบบ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน
 3. เกิดแนวคิด วิสัยทัศน์ จากเวทีระดมสมอง ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลและจัดการความรู้ ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ควรจะร่วมกันผลักดันอย่างไร
 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ICT เพื่อการบริการด้านการแพทย์สาธารณสุข
 • เสวนาโต๊ะกลมผู้บริหารทางด้าน eHealth Strategy Roadmap Round Table : National Stakeholders Brainstorm and Sharing Idea
 • mHealth Presenting by Healthcare Tech Startup
 • Healthcare Tech Startup Zone การแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี บน application ล้ำสมัยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
 • โรงพยาบาลเอกชน
 • โรงพยาบาลรัฐบาล
 • หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
 • คลินิกในกรุงเทพมหานคร
 • บริษัทประกันสุขภาพ, บริษัทผู้ผลิตยา, บริษัทเอกชน อื่นๆสนับสนุนการจัดงานโดย

 • กรมการแพทย์
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • สมาคมเวชสารสนเทศไทย
 • เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมประกันชีวิตไทยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการที่ปรึกษา)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
นายแพทย์ชุษณะ มะกรสาร
นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
(กรรมการ)
นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
(กรรมการ)
ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(กรรมการ)
นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
(กรรมการ)
คุณศรันยู ชเนศร์
รองประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
(กรรมการ)
อ.ดร.นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(กรรมการ)
ผศ.นพ.อัสนี ทองอยู่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)
รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไท
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : tanya@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : Healthcare-Technology-Summit
© Copyright 2019 Healthcare Technology Summit. - All Right Reserved.